Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Silnice I/33 Jaroměř, obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.02.01/07/22_004/0000151
Přesné místo realizace
Jaroměř
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Opatření
Opatření č. 7 – Silniční infrastruktura mimo TEN-T
Priorita
Priorita 2 – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T
Datum zahájení
22.9.2022
Datum ukončení
22.3.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.6.2024
Celkové náklady projektu
1 327 137 347,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
652 194 494,60 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
767 287 640,70 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/33 v celkové délce 6,554 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako severní obchvat města Jaroměř. Silnice I/33 je důležitou komunikací nadregionálního významu, která je součástí mezinárodní silnice E67. Tato komunikace zajišťuje spojení ve směru dálnice D11 – Jaroměř - Česká Skalice - Náchod a hraniční přechod Česko/Polsko v Náchodě-Bělovsi, který je druhým nejzatíženějším silničním hraničním přechodem mezi Českou republikou a Polskem. V předmětném úseku je silnice I/33 v současnosti vedena ve své historické trase intravilánem města Jaroměř a svými směrovými a šířkovými parametry již nevyhovuje potřebám provozu na silnici I. třídy. Trasa stávající silnice je vedena v blízkosti obytných domů. Obyvatelé města jsou tak obtěžováni hlukem a emisemi z automobilové dopravy. Vysoké dopravní zatížení s sebou přináší i negativní vlivy v podobě vytváření kongescí či zvýšeného rizika nehodovosti z důvodu prolínání chodců a cyklistů s automobily.Zpět na seznam projektů