Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Silnice I/16 Nová Paka, obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.02.01/07/22_004/0000152
Přesné místo realizace
Nová Paka
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Opatření
Opatření č. 7 – Silniční infrastruktura mimo TEN-T
Priorita
Priorita 2 – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T
Datum zahájení
26.9.2022
Datum ukončení
26.1.2026
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.6.2024
Celkové náklady projektu
2 459 680 675,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 788 930 238,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 104 623 810,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/16 v celkové délce 8,479 km v kategorii S 11,5/70, která je řešena jako jihovýchodní obchvat města Nová Paka. Silnice I/16 je důležitou komunikací nadregionálního významu ve směru z Prahy do Krkonoš a také spojující závody automobilky Škoda v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí. V předmětném úseku je silnice I/16 v současnosti vedena ve své historické trase intravilánem města Nová Paka a svými směrovými, šířkovými a výškovými parametry již nevyhovuje potřebám provozu na silnici I. třídy. Trasa stávající silnice je vedena v blízkosti obytných domů. Obyvatelé města jsou tak obtěžováni hlukem a emisemi z automobilové dopravy. Vysoké dopravní zatížení s sebou přináší i negativní vlivy v podobě vytváření kongescí či zvýšeného rizika nehodovosti z důvodu prolínání chodců a cyklistů s automobily.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů