Operační program Doprava

Silnice I/16 Slaný - Velvary

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000151
Přesné místo realizace
Slaný, Vítov, Luníkov, Ješín
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.12.2017
Datum ukončení
30.5.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.5.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 233 699 406,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
875 440 107,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 029 929 538,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/16 v celkové délce hlavní trasy 12,884 km v kategorii S 9,5/80, která je řešena jako severní obchvat města Slaného a obcí Vítov, Luníkov a Ješín. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/16, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Slaném a obcích Vítov, Luníkov a Ješín. Zpět na seznam projektů