Operační program Doprava

Dálnice D4 Skalka - křižovatka II/118 (2. fáze)

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/16_008/0000024
Přesné místo realizace
Skalka
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Typ projektu
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
31.1.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
528 447 234,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
419 886 814,80 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
493 984 488,00 Kč

Předmětem projektu je jednak výstavba obchvatu obce Dubenec a dále zkapacitnění stávající silnice I/4, navazující na tento obchvat, na čtyřpruhovou dálniční komunikaci, vše kategorie R 22,5/80 v celkové délce hlavní trasy 4,788 km. Realizací projektu dojde k odvedení zejména tranzitní dopravy mimo souvislou zástavbu obce Dubenec a sníží se tak z ní plynoucí zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Výstavbou přeložky dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zpět na seznam projektů