Operační program Doprava

Externí hodnotitel - člen hodnotící komise OPD pro SC 1.5 a SC 1.3

Výzva pro zájemce o pozici externí hodnotitel - člen hodnotící komise OPD pro SC 1.5 (zajištění interoperability v železniční dopravě) a SC 1.3 (pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy)


Řídicí orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje výzvu pro zájemce o pozici externí hodnotitel - člen hodnotící komise pro specifický cíl (SC) 1.5 (pro oblast týkající se zajištění interoperability v železniční dopravě)

a pro SC 1.3 (pro oblast týkající se podpory pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy). Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat průběžně v termínu od 10. 4. 2019 do 24. 4. 2019, dle pokynů uvedených níže.

Vymezení role externího hodnotitele – člena hodnotících komisí OPD

V programovém období 2014-2020 provádí v rámci Operačního programu Doprava věcné hodnocení žádosti o podporu hodnotící komise jmenovaná náměstkem ministra dopravy. Hodnotící komise (HK) má v případě SC 1.5 (pro oblast týkající se zajištění interoperability v železniční dopravě)

i SC 1.3 (pro oblast týkající se podpory pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy) celkem 4 řádné členy a stejný počet jmenovaných náhradníků, je tvořena vždy dvěma externími hodnotiteli a dvěma interními hodnotiteli z řad Ministerstva dopravy.

Podrobněji viz schválený Model hodnocení projektů OPD. Popis procesu hodnocení předložených žádostí o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Externí hodnotitel jako člen HK je odborník, jehož povinností bude nezávisle posoudit předložené žádosti o podporu (tj. projekty). Bude odpovědný za zpracování hodnotícího stanoviska k žádosti o podporu, které bude tvořit podklad pro jednání HK. V rámci jednání HK se bude aktivně podílet na zpracování celkové hodnotící zprávy pro jednotlivé projekty a z nich vyplývajících doporučení pro schválení/zamítnutí projektu Řídicím orgánem OPD. Výkon role externího hodnotitele – člena HK bude představovat zejména samostatnou práci při studiu podkladů souvisejících s hodnocenými žádostmi o podporu a také pravidelnou osobní účast při jednáních hodnoticí komise konaných v budově Ministerstva dopravy. Dále kromě povinnosti dodržovat Etický kodex OPD budou členové HK povinni dodržovat i zásady nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, což stvrdí podpisem příslušného čestného prohlášení před zasedáním HK ke konkrétnímu projektu. Podrobné informace k hodnocení jsou k dispozici v dokumentech Kritéria výběru projektů OPD SC 1.5 – program Zajištění interoperability v železniční dopravě (10. 5. 2017) a Kritéria výběru projektů OPD SC 1.3 – program Podpora pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy (31. 1. 2019).

Za účelem zajištění kvalitních věcných hodnocení žádostí o podporu jsou na hodnotitele kladeny požadavky týkající se vzdělání a praxe (viz níže).

Kvalifikační kritéria pro externí hodnotitele – členy hodnotících komisí OPD

Všeobecná kritéria:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání
  • bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
  • vyloučení střetu zájmů
  • výborná znalost českého jazyka
  • uživatelská znalost práce s PC
  • vlastnictví kvalifikovaného elektronického certifikátu (el. podpisu)1

Odborná kritéria:

  • Odborná znalost v oblasti vymezené obsahem daného specifického cíle doložená přehledem činností, které uchazeč prováděl nebo se na nich alespoň podílel, a to minimálně v souhrnné délce 2 let.

S odbornou znalostí daného specifického cíle také úzce souvisí:

  • Odborná znalost problematiky financování ze strukturálních fondů EU

Tato související odbornost musí být taktéž doložena přehledem činností, které uchazeč prováděl nebo se na nich alespoň podílel.

Prokázání splnění kvalifikačních kritérií

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením:

  • strukturovaného životopisu, který bude mimo jiné obsahovat přehled relevantní profesní praxe s uvedením délky praxe (časový údaj od MM/RR – do MM/RR) a stručný popis vykonávaných činnosti, které budou potvrzovat požadované odborné znalosti

Uchazeč musí prokázat odborné znalosti pro níže uvedený specifický cíl:

SC 1.5 ‐ Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku (oblast týkající se zajištění interoperability v železniční dopravě)
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy (oblast týkající se pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy)


V případě, že uchazeč nemá zájem o zařazení do databáze hodnotitelů pro všechny výše uvedené specifické cíle, tak by měl v přikládaných dokumentech jednoznačně identifikovat, pro jaký specifický cíl naplňuje kvalifikační požadavky.

Způsob přihlášení a výběru externích hodnotitelů

Žádost o statut externího hodnotitele je možné podat pouze v období příjmu žádostí.

Zájemci o provádění hodnocení projektů se do databáze hodnotitelů přihlásí prostřednictvím portálu IS KP14+. K přihlášení do databáze hodnotitelů je nutné vlastnictví elektronického podpisu.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že proces registrace se sestává z několika kroků, včetně lhůty potřebné pro zaslání aktivačního kódu, doporučujeme neodkládat registraci na poslední den otevření výzvy.

Po přihlášení do systému IS KP14+ se uchazeč stiskem pole „Hodnotitel“ dostane do prostředí pro hodnotitele. Následně pokračuje do modulu „Žádost o status hodnotitele“, kde musí vyplnit povinné údaje2. Jedná se zejména o datovou oblast Osobní údaje (účet, adresa, osoba). Vyplnění ostatních datových oblastí je nepovinné.

Přílohy prokazující splnění kvalifikačních kritérií (strukturovaný životopis včetně prokázání odborných znalostí) uchazeč vloží přes datovou oblast „Registrace k programům“, část „Dokumenty“, tlačítkem „Připojit“. Samotné podání žádosti o status hodnotitele pak proběhne přes datovou oblast „Registrace k programům“, část „Programy hodnotitele“, kde uchazeč nejprve v části „Program“ vybere Operační program Doprava a stiskne tlačítko „Registrovat žádost hodnotitele“. Následně je vyzván k použití platného elektronického certifikátu (el. podpisu) k dokončení podání žádosti.

ŘO OPD následně provádí posouzení, zda uchazeč splňuje specifikované požadavky na hodnotitele. Při posouzení budou brány do úvahy zkušenosti s hodnotiteli, kteří již hodnotili projekty OPD v předcházejícím programovém období. Uchazeči mohou být za účelem ověření splnění kvalifikačních požadavků přizváni k osobnímu pohovoru.

Uchazeči, kteří požadavky ŘO OPD splní, budou následně pozváni na metodické školení. ŘO OPD zajistí, aby hodnotitelé byli seznámeni s věcnými a finančními cíli programu, podmínkami výzvy, pravidly pro hodnocení a výběr projektů a hodnotícími kritérii.

Proškolení hodnotitele je nezbytnou podmínkou pro možnost výkonu činností v rámci hodnotících komisí OPD. Součástí proškolení je i seznámení s Etickým kodexem OPD a jeho podepsání ze strany hodnotitele. Dalšími podmínkami je závazek hodnotitele, že zachová mlčenlivost o skutečnostech, které se díky hodnocení dozví, a zejména že bude působit nestranně. Tento závazek hodnotitel bude stvrzovat prostřednictvím podpisu čestného prohlášení hodnotitele před započetím hodnocení konkrétního projektu.

S vybranými uchazeči, kteří úspěšně absolvují celý proces náboru, budou uzavírány dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti. Za doložené a odsouhlasené činnosti hodnotitele, které přímo souvisí s procesem hodnocení žádostí, bude hodnotiteli náležet odměna ve výši 500 Kč za hodinu. Hodnotitel bude v této souvislosti zpracovávat příslušné výkazy provedených činností.

Pro externí hodnotitele, kteří již byli do databáze hodnotitelů OPD zařazeni a splnili tak kvalifikační požadavky pro jiné SC je dostačující odeslat v rámci IS

KP14+ depeši informující o zájmu hodnotitele podílet se na hodnocení projektů i v rámci SC 1.5 (zajištění interoperability v železniční dopravě) nebo

SC 1.3 (pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy). Depeši je nutné odeslat na adresy „Miloš Čermák*int“ a „Jana Melenová*int“. V případě potřeby je možné v IS KP14+ zaktualizovat či doplnit již dříve doložené dokumenty (např. strukturovaný životopis).

Případné upřesňující dotazy k procesu zařazování do databáze hodnotitelů OPD lze směrovat na adresy:

Ing. Jana Melenová, jana.melenova@mdcr.cz
Ing. Miloš Čermák, milos.cermak@mdcr.cz[1] Pro získání kvalifikovaného certifikátu (elektronického podpisu) je třeba se obrátit na akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Přehled akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb je možné nalézt na stránkách Ministerstva vnitra České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx)

[2] Pole „Žádost o status hodnotitele“ se po první editaci mění na „Údaje o hodnotiteli“.